Gröna tak i urban miljö : Fallstudie av Hyllie och Norra Djurgårdsstaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

Författare: Robert Rylander; [2014]

Nyckelord: Gröna tak;

Sammanfattning:

Detta kandidatarbete undersöker gröna tak i urban miljö. Gröna tak är i denna uppsats ett begrepp och samlingsnamn för vegetation på byggnaders tak i olika former. Trenden för gröna tak pekar uppåt, främst utomlands men även i Sverige. Emporia i Malmö som är ett av Skandinaviens största köpcentrum är byggt med ett så kallat grönt tak. Detta tak anlades dock på initiativ av byggherren och inte efter kommunens beslut. Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur kommunen kan planlägga gröna tak. Fördelar och nackdelar med det gröna taket kommer också att utgöra en del av uppsatsen. För att ta reda på om och hur kommunen kan planlägga gröna tak kommer en innehållsanalys av plan-­‐‑ och bygglagen att utföras. Dessutom kommer intervjuer med Boverket att göras för att ta reda på deras syn-­‐‑ punkter om planläggningen av gröna tak. En fallstudie kommer att göras för att få större kännedom för hur kommuner motiverar, planlägger och genomför införandet av gröna tak. Ett av områdena som kommer att undersökas utgör en etapp av miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Det andra området ligger i stadsdelen Hyllie i Malmö. Båda områdena har nyligen planlagts med gröna tak. Resultatet visar att det finns många fördelar med gröna tak. Det minskar avrinningen av vattnet från byggnaden med 50 %, sänker bullernivån, sänker den lokala temperaturen, stabiliserar inomhusklimatet, sänker energianvändningen i byggnaden, är vackra och bidrar till en livsmiljö för växter och djur. Den stora nackdelen med det gröna taket är priset. Det är betydligt dyrare att anlägga ett grönt tak jämfört med ett vanligt tak. Dessutom är det byggherren som får stå för investe-­‐‑ ringen. På lång sikt kan pengar sparas in eftersom mindre energi behöver gå till uppvärmning och nedkylning av byggnaden. Resultatet för planläggning och genomförande av gröna tak visar att kommu-­‐‑ nen genom detaljplan har fyra olika tillvägagångssätt för att införa gröna tak. 3Dfastighetsreglering, grönytefaktor, utseende av byggnadsverk i plankarta eller genom ett så kallat genomförandeavtal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)