Elektrifierade fordon och elnätet

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Sverige gör satsningar för att nå upp till landets egna energimål för 2030 och 2040, men också för att nå upp till de mål som kommits överens om globalt i det satta Parisavtalet. För att komma upp till dessa mål måste Sverige göra satsningar på den svenska fordonsflottan för att minska de egna utsläppen. Samtidigt sker förändringar på marknaden som rör sig mot en allt mer elektrifierad transportsektor. Den ökande andelen elbilar av den svenska fordonsflottan och utbyggnaden kring förnybar energi, som är mindre reglerbar och starkt väderberoende, ökar påfrestningen för det svenska elnätet. Med ett redan existerande effektproblem i elnätet för större svenska städer idag och en eventuellt större belastning framöver blir frågan hur effektproblematiken skall tacklas. Skall elnätet stärkas för att bli ännu mer robust eller går problemet att lösa på ett alternativt sätt genom nya olika tekniska lösningar och V2G (Vehicle to Grid) konceptet. Det är något som granskas kring i detta arbete. Frågan ställs också vilken typ av energi elkraften för elbilarna skall komma från, både i Sverige och via den import som sker. Det ges även förklaringar kring elbilen och dess tekniska komponenter samt hur lång tid en laddning kan ta vid det vardagliga körbehovet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)