Läkemedelshantering - undersköterskors erfarenheter med en personlig delegering. En studie inom kommunal hemtjänst.

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: IntroduktionSveriges befolkning blir allt äldre och många bor kvar i sitt hem med hjälp av kommunal hemtjänst. Flera är svårt sjuka och konsumerar mycket läkemedel. Sjuksköterskan ansvarar för ett stort antal vårdtagare och delegerar läkemedelshantering till undersköterskan. Det finns få kvalitativa studier om hur undersköterskan själv upplever läkemedelshantering i hemmen, inom kommunal hemtjänst.SyfteStudiens syfte är att beskriva undersköterskors erfarenheter och deras kompetens av läkemedelshantering med en personlig delegering inom kommunal hemtjänst.MetodTvå undersköterskor med minst femårs erfarenhet av personlig läkemedelsdelegering inom kommunal hemtjänst intervjuades. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. ResultatI resultatet redovisas undersköterskornas erfarenheter av att arbeta med läkemedel, olika problem som kan uppstå samt deras tankar om vilken kunskap och kompetens som arbetet kräver.DiskussionPilotstudien ger kunskap om vad läkemedelsdelegering i hemmet innebär och vilken kompetens som är viktig för undersköterskan. Den kommande större studien kommer att tillföra ytterligare viktig kunskap inom detta område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)