Pappors erfarenheter av att vara delaktiga i sitt barns vård

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I dagens barnsjukvård är det en självklarhet att föräldrar är med sina barn under sjukhusvistelsen. Tidigare forskning kring föräldrars erfarenheter av att vara delaktiga belyser främst mammors erfarenheter. Pappor och barn har starka emotionella band emellan sig och i samband med att barnet vårdas på sjukhus kan trygghet och tillit påverkas. Tidigare forskning på pappors erfarenheter av att vara delaktiga är begränsad, det är därför viktigt att detta uppmärksammas och att barnsjuksköterskan får optimala förutsättningar att bedriva en familjefokuserad omvårdnad. Syfte: Syftet med studien är att beskriva pappors erfarenheter av att vara delaktiga i sitt barns vård under sjukhusvistelsen. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju pappor och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I studiens resultat framkom två kategorier: Att ges möjligheter till delaktighet; papporna beskrev vad som främjar deras delaktighet. Att möta hinder för delaktighet: papporna beskrev vad som hindrar deras delaktighet. Slutsats: Studiens resultat visar på betydelsen av vårdpersonalens lyhördhet, goda bemötande och att vårdpersonalen är en trygghet för familjen. Barnsjuksköterskans bemötande, goda kommunikation med familjen har en betydelse för pappornas erfarenheter av att ha sitt barn på sjukhus. Papporna beskriver att deras närvaro under sjukhusvistelsen är viktig för barnet och för papporna själva och att barnsjuksköterskan har möjlighet att optimera förutsättningar för pappornas delaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)