ÄTA-arbeten : - En otillåten direktupphandling?

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Affärsrätt

Författare: Moa Heinefeldt; [2016]

Nyckelord: ÄTA-arbeten; Upphandling;

Sammanfattning:

Huvudregeln när staten, landstinget eller kommunen vill få ett arbete utfört för deras räkning är att arbetet ska upphandlas i konkurrens mellan ett antal entreprenörer i enlighet med LOU:s regelverk. LOU och det nya upphandlingsdirektivet har dock vissa undantagsregler som medger att en direktupphandling av kompletterande byggentreprenader är tillåten under förutsättning att de i bestämmelserna stadgade rekvisiten är uppfyllda. Om ett tillkommande arbete som beställs av den upphandlande myndigheten inte faller in under dessa undantagsbestämmelser kan myndigheten gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling.

Ett ÄTA-arbete är ett entreprenadrättsligt begrepp som dels ger entreprenören en rätt och skyldighet att utföra tillkommande arbeten, dels ger beställaren en vid ändringsbefogenhet i den bemärkelsen att denne kan göra ändringar från de ursprungliga kontraktshandlingarna. Just möjligheten att kunna göra ändringar från det ursprungliga kontraktet är en av de mest särskiljande egenskaperna hos entreprenadavtalet.   

Det går följaktligen att urskilja att det å ena sidan föreligger ett regelverk, LOU, som verkar för att samtliga arbeten ska upphandlas och att ändringar av redan upphandlade byggentreprenader i största möjliga mån ska motverkas. Det föreligger å andra sidan ett annat regelverk, AB 04, enligt vilket det anses nödvändigt för parterna att kunna göra ändringar från redan ingånget avtalet varför BKK föreskrivit detta som en rättighet och skyldighet som är skadeståndssanktionerad.

I den fortsatta framställningen redogörs närmare för innebörden av begreppen ÄTA-arbete och kompletterande byggentreprenader, vilka ändringar som åsyftas med regelverken samt hur kompatibla regelverken de facto är. Det kommer efter den företagna redogörelsen och analysen påvisas att det finns fler aspekter som visar att LOU:s undantagsregler om direktupphandling tar sikte på andra ändringar än ÄTA-arbeten. Det kommer också visa sig att om LOU är tillämplig i fråga om ÄTA-arbeten medför detta en rad olägenheter för parterna i entreprenadavtalet som kan leda till att entreprenaden aldrig färdigställs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)