En främmande fågel i en medicinsk värld. En kvalitativ studie gällande hälso- och sjukvårdskuratorer inom rättspsykiatrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att belysa hälso- och sjukvårdskuratorers upplevelser kring sin professionella roll i det rättspsykiatriska fältet samt att undersöka hur kuratorerna betraktar den medicinska behandlingen som sker inom den rättspsykiatriska vården. Frågeställningarna som formulerats utefter studiens syfte är följande; Hur beskrivs kuratorsrollens funktion i förhållande till det rättspsykiatriska fältet? Hur upplever kuratorerna att sitt specifika perspektiv och arbetssätt får spelrum i sammanhang där de verkar? Hur beskriver kuratorerna att de betraktar den medicinska behandling som sker inom den rättspsykiatriska vården? Hur upplevs den medicinska behandlingen i relation till psykosociala insatser? För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ metod använts med ambition till ett induktivt förhållningssätt. Som insamlingsmetod har enskilda, semistrukturerade intervjuer genomförts. Intervjuerna genomfördes tillsammans med åtta hälso- och sjukvårdskuratorer inom både slutenvård och öppenvård fördelat på tre olika rättspsykiatriska enheter i Sverige. Resultatet har analyserats med hjälp av de teoretiska begreppen makt/kunskap, fält, doxa, jurisdiktion, handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrat. Analysen delas in i rubrikerna; kuratorn i det rättspsykiatriska fältet, upplevelse av spelrum och betraktande av medicinsk behandling. Våra huvudsakliga resultat visar att kuratorerna uppger sig bidra med ett helhetsperspektiv samt att de har mycket att tillföra. Däremot upplever kuratorerna att man inte tar tillvara på deras kompetens och att det rättspsykiatriska fältet präglas av en medicinsk diskurs, därmed en hierarki att förhålla sig till i teamet de arbetar med. Den dominerande diskursen bidrar till att kuratorn, med sitt psykosociala perspektiv, kan uppleva sig som främmande. Samtidigt uppger kuratorerna den medicinska behandlingen som nödvändig, att behandlingsmetoderna utgör kompletterande inslag samt att båda är viktiga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)