Sjuksköterskeprofessionen utifrån två perspektiv - Ett historiskt och ett kvalitativt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Josefine Bystedt; [2023-04-18]

Nyckelord: Sjuksköterskor; Profession; Professionsutveckling;

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att ge en inblick i varför sjuksköterskeprofessionen ser ut som den gör idag genom att se på den utifrån två perspektiv. Ett perspektiv är dess utveckling över tid, där det redogörs för professionens viktiga händelser och beslut, dess status och kultur. Det andra perspektivet syftar till att fördjupa förståelsen ytterligare genom den kvalitativa metod där dess utveckling skildras av professionens utövare. Teori: Genom studiens induktiva metod har flera olika teorier berört studien. Däribland Andrew Abbott teorier om ”inre” och ”yttre” påverkan samt uppgiftsväxling från The system of professions (1988). Men också professionsutveckling beskriven av Julia Evetts samt Michael Lipsky teori om street-level bureaucracy. Metod: Den induktiva metod som använts har genomförts via kvalitativa djupintervjuer tillsammans med en redogörelse för professionens utveckling sett över tid. Resultat: Den yttre och inre påverkan har genererat negativ uppgiftsväxling för professionen. Det sökandet efter status i den akademiska världen har resulterat i en utbildning som upplevs distanserad från det faktiska yrket, något som indikerar svårigheter för professionen att växa i antal utövare. Sjukvårdens höga tempo och press har resulterat i en individualiserad sjuksköterska som ofta byter arbetsplats, vars försvarsmekanism är att distansera sig från sitt arbete i syfte att klara av den stressiga arbetsmiljön och tunga arbetsbördan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)