Covid-19s inverkan på arbetsförhållanden, flexibilitet och IT-säkerhet vid distansarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: Denna studie omfattar en serie intervjuer på företaget X, samt ett eget distansarbete på det biotekniska företaget Cytiva, med syftet att undersöka Covid-19s inverkan på arbetsförhållanden, IT-säkerhet och flexibilitet vid distansarbete. De tre delarna studien omfattar, har analyserats med hjälp av Herzbergs tvåfaktorsteori för arbetsförhållanden, CERT-SE rekommendationer för arbetsgivare och CIA-triaden för IT-säkerhet, och Maslows behovshierarki för flexibilitet. Resultatet påvisar att företaget X har drivit distansarbetet genom arbetsförhållanden och flexibilitet till en hög standard, och parallellt lyckats bibehålla stark  IT-säkerhet, men resultaten anmärker brister som kan uppkomma vid distansarbete. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)