”Jämställdheten som begrepp får nog inte kritiseras eftersom tanken är god” : En studie om hur föräldrar från postsovjetiska länder som har flyttat till Sverige uppfattar begreppet jämställdhet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med arbetet är att undersöka hur föräldrar från postsovjetiska länder som har flyttat till Sverige uppfattar begreppet jämställdhet, hur uppdelningen av deras vardagssysslor ser ut, hur deras medvetenhet kring det jämställdhetsarbete som förskolan enligt läroplanen ska utföra ser ut samt om deras uppfattning om begreppet är likadan med vad Läroplanen för förskolan säger. I studien intervjuades fyra föräldrar från två postsovjetiska länder, resultatet analyserades med hjälp av fenomenografisk ansats. I resultatet framkom det att föräldrarnas uppfattning om begreppet jämställdhet kan vara helt annan än den som står i Läroplanen för förskolan. De föräldrar vars uppfattning om jämställdhet skiljde sig från den svenska uppfattningen menade att jämställdhet är ett påhittat problem eftersom kvinnor och män har lika rättigheter i ett modernt samhälle, dock skyldigheterna är olika och det är biologiska skillnader som ligger till grund för det. Främst syns det i hushållsysslornas fördelning där den traditionella arbetsfördelningen finns kvar. Alla informanter var välmedvetna om att det är en stor skillnad mellan hur jämställdhetsarbetet ser ut i Sverige och hur det var i deras respektive länder. Ingen av de intervjuade föräldrarna visste vilka jämställdhetsmål som finns i Läroplanen för förskolan, inte ens alla visste att det finns ett dokument som styr förskolans verksamhet. Man kan dra slutsats att föräldrar från postsovjetiska länder med en annan uppfattning om jämställdhet, utan intresse för jämställdhetsfrågor samt bristande samverkan mellan förskola och hem, istället för att stödja och komplettera förskolans uppdrag kan motverka förskolans jämställdhetsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)