Distriktssköterskans strategier i mötet med föräldrar tveksamma till vaccinering : En intervjustudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Vaccinering mot allvarliga, smittsamma sjukdomar är en av de mest effektiva åtgärderna till god folkhälsa i världen. Det förhindrar många dödsfall och svåra komplikationer av sjukdomarna varje år. Sverige har en hög vaccinationstäckning, och en av distriktssköterskans roller är att nå ut till tveksamma föräldrar med information om varför barnvaccinering är viktig. Syfte: Att belysa vilka strategier distriktssköterskor tillämpar i mötet med föräldrar som tvekar till att vaccinera sina barn enligt vaccinationsprogrammet. Metod: Studiedesignen var en semistrukturerad intervjustudie med enskilda eller gemensamma intervjuer, och metoden var en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Distriktssköterskorna beskrev att det viktigaste i mötet med tveksamma föräldrar var att vara påläst, att inte stressa utan låta det ta den tid det tar. Att de först bygger på en relation och skapar förtroende, och sedan genom att vara lyhörd och respektfull kunna få förmedla en anpassad information. Viktigt var också att ha stöd och hjälp av kollegor och BHV-team. Diskussion: Det distriktssköterskorna beskrev visar på att det regionalt finns ett bra nätverk och fortbildning, samt nationellt kunskapsunderlag, som stöd som de kan ta del av för att anpassa sina strategier, oavsett vilken erfarenhet de har av möten med tveksamma föräldrar. Slutsats: Denna studie visar på olika tips och strategier som en distriktssköterska kan ha användning av i sitt arbete oavsett vilket BVC de arbetar på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)