KARTLÄGGNING AV MINDFULNESS-BASERAD KOGNITIV TERAPI VID OLIKA DEPRESSIONSTILLSTÅND. En systematisk litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Författare: Jonatan Richter; [2021-11-18]

Nyckelord: Depression; MBCT; intervention; treatment;

Sammanfattning: Depression är den vanligaste psykiatriska sjukdomen och största orsaken till funktionsnedsättning för vuxna under 50 år. Sedvanlig behandling innefattar antidepressiv medicinering och psykologisk behandling, däribland mindfulness. Mindfulness är ett paraplybegrepp som användas för att beskriva flera olika metoder, bland annat mindfulness-baserad kognitiv terapi (MBCT). MBCT är en manualbaserad gruppbehandling ursprungligen utformat för att hjälpa patienter att undvika recidiv i depression. Det ses högst troligt att personer med depression kommer i kontakt med fysioterapeuter och sjukdomen förväntas behandlas av fysioterapeuter inom hälso- och sjukvården och andra verksamheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)