Ledaren, kulturens målvakt i distansarbetet : En kvalitativ studie om ledningens roll för kulturskapande på distans

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga faktorer som påverkar arbetet med organisationskulturen när organisationen ställer om till en digital arbetsplats. Metod: En kvalitativ studie som behandlar fenomenet organisationskultur. Fenomenet behandlas med en deduktiv ansats i en tvärsnittsstudie, där datainsamlingen skett genom halvstrukturerade intervjuer.   Slutsats: Vi har kommit fram till att det finns två viktiga faktorer som bör genomsyra processen med att överföra organisationskulturen till den virtuella arbetsplatsen. Det första perspektivet vi identifierat är att relationerna som organisationskulturen skapar är viktiga för organisationen. Det betyder att det relationsbyggande som existerade på den fysiska arbetsplatsen fortsatt är en viktig process i organisationen trots distansen.  Ett andra perspektiv vi har identifierat är huruvida ledaren får en annan roll inom organisationen. När arbetet sker på en fysisk arbetsplats kan organisationskulturen fånga upp situationer som på en virtuell arbetsplats i stället behöver hanteras av ledaren. Detta eftersom kulturen inte har samma plats digitalt när gruppen är fysiskt åtskild. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)