Barns samhandlande i bildskapande : Posthumanistiska perspektiv på relationer mellan barn och material i skapande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Författare: Karolina Berne; Tess Wallberg Hägg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien utgår från posthumanistisk teoribildning med inriktning mot agentisk realism, med syfte att undersöka hur barn och material samhandlar i bildskapande aktiviteter i förskolans skapandemiljö. Utifrån täta beskrivningar av fyra observationer analyseras de samhandlingar som uppstår mellan barn och material med hjälp av relevanta posthumanistiska begrepp. Resultatet synliggör hur mänskliga och icke-mänskliga agenter intra-agerar samt vad som uppstår i intra-aktionerna. Fokus läggs även på de icke-mänskliga agenternas olika egenskaper och hur de påverkar de mänskliga agenternas göranden. Även relationer mellan olika icke-mänskliga agenter lyfts fram i denna del. Studiens slutsatser belyser de olika agenternas potential och värde samt relationerna dem emellan. Även de icke-mänskliga agenternas status betonas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)