”En väldigt fluffig fråga” - En fallstudie om hur en större stad arbetar med jämställdhet och trygghet i samhällsplaneringen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Samhällsplanerare måste ta hänsyn till ett flertal aspekter och många mål- och styrdokument i sitt arbete med att utveckla och planera kommunen. En viktig aspekt är jämställdhetsaspekten som åter blivit aktuell. Det är dock inte helt klart hur planerare ska tänka för att främja jämställdhet i samhällsplaneringen. I form av en fallstudie där fyra samtalsintervjuer gjordes syftar denna uppsats till att analysera hur en större stad arbetar för att främja jämställdhet och trygghet, främst i samhällsplaneringens planeringsprocesser. Uppsatsen grundar sig i feministiska teorier och diskuterar jämställdhet utifrån begrepp som könsmaktsordning. Även kvinnans roll i det offentliga rummet och i trygghetsdiskursen tas upp genom bland annat Carina Listerborns fyra synsätt i trygghetsdiskursen samt Anita Larssons och Anne Jalakas idéer för en jämställd samhällsplanering. Uppsatsens resultat visar att jämställdhet är starkt sammankopplat med trygghet eftersom otrygghet kan begränsa kvinnors närvaro i det offentliga rummet. Trygghet är liksom jämställdhet en fråga som är svår att definiera och ta sig an. För att skapa trygga miljöer arbetar den aktuella staden bland annat med att levandegöra platser eftersom många vakande ögon på en plats ökar tryggheten och därmed jämställdheten. Det visade sig också att det finns ett behov av att sprida kunskapen internt i kommunen om hur viktig jämställdhetsfrågan är eftersom de tre personer som främst arbetar med den i dagsläget anses ansvara för frågan. Planerare har även upplevt att manliga kolleger kan känna sig attackerade när jämställdhet tas upp till diskussion. Uppsatsen visar att det är viktigt att jämställdhetsfrågan tas upp på rätt sätt genom att låta den synas men inte ta över. Detta för att inte utmåla kvinnan som ett offer som behöver skyddas vilket cementerar könsrollerna och ojämställdheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)