Plats för välbefinnande - rummets påverkan på känslor, syn på välbefinnande och meningen med livet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Vi rör oss ständigt i offentliga rum som på olika sätt är utformade för att påverka oss. Denna studie undersöker om människors känslor, syn på välbefinnande och syn på meningen med livet påverkas av att befinna sig i olika rum, i detta fall en kyrka (N=51) och ett köpcenter (N=51). Två verktyg, semantiska mått och Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) används för att undersöka om det finns en skillnad i vilka känslor som studiens deltagare upplever beroende på rum. Deltagarna svarade på öppna semantiska frågor med fritt valda beskrivande ord och genom att fylla i traditionella skattningsskalor i antingen en kyrka eller ett köpcentrum. Analyser genomfördes med statistik och artificiell intelligens. Det fanns en signifikant skillnad i valens, där kyrkan hade en signifikant högre positiv valens i svaren än köpcentret (t=-3,17, p=0,002, two-tailed, Cohen’s D=0,63). Deltagarnas känslor skiljde sig signifikant i de semantiska måtten och uppvisade en stor effektstorlek (t=5.43, p=0,001, Cohens D=0.76). PANAS visade inte en signifikant skillnad i positiva (t(102) =1,82, p=0,072, one-tail, Cohens D=0,37) eller negativa känslor (t (102) =-1,64, p=0,103, one-tailed, Cohens D=0,26). Denna studie indikerar att de att rum som vi befinner oss i påverkar våra känslor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)