Att Arbeta i Restaurangbranschen under Covid-19-Pandemin – Stress, Välbefinnande och Coping

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka hur restaurangpersonal upplevde stress och psykiskt välbefinnande samt i vilken grad positiv förväntan påverkade dessa faktorer inom loppet av Coronakrisen under april 2020. Vidare undersöktes om det fanns köns- eller åldersrelaterade skillnader avseende stress och välbefinnande. Undersökningen gjordes som en kvantitativ tvärsnittsstudie genom ett webbaserat frågeformulär. Formuläret innehöll totalt 29 frågor uppdelat på sex bakgrundsfrågor, tio frågor om upplevd stress, åtta frågor om förväntan och fem frågor om psykiskt välbefinnande. För att mäta upplevd stress användes Perceived Stress Scale (PSS-10). Theoretically Originated Measure Of The Cognitive Activation Theory Of Stress (TOMCATS) användes för att mäta förväntningar och The WHO-5 Well-Being Index (WHO-5) användes för att mäta psykiskt välbefinnande. Enkäten spreds genom bekvämlighetsurval och 73 personer, 27 kvinnor och 46 män, svarade. Denna studies resultat för upplevd stress låg över andra mätningars medelvärden. Resultatet avseende välbefinnande låg över WHO:s gränsvärdet för depression, men klart under medelvärdet för en population utan djup depression. Vidare fanns en signifikant korrelation mellan coping och upplevd stress samt mellan coping och psykiskt välbefinnande vilket innebär att högre positiv förväntan hade samband med lägre stress och högre välbefinnande. I studien fanns även en signifikant skillnad avseende stress och välbefinnande mellan män och kvinnor. Coronapandemin verkar ha påverkat restauranganställda som jämförelse visade på högre stress och lägre välbefinnande. Vidare verkar personer med högre positiv förväntan ha lägre stress och högre välbefinnande. Dock innebär icke-slumpmässigt urval att tolkningar måste ske med försiktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)