Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Arpadzic,S Patientens upplevelser av att leva med hjärtsvikt. En litteraturstudie.Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakultetenför hälsa och samhälle, institution för vårdvetenskap, 2020.Bakgrund: Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som ökar med stigande ålder och harhög mortalitet bland äldre befolkningen. Vid Hjärtsvikt har hjärtat en nedsattpumpförmåga att pumpa ut den mängd blod som behövs till kroppen. Symtom vidhjärtsvikt är andfåddhet och trötthet. Egenvård är en viktig del i omvårdnaden föratt bibehålla ett gott välbefinnande för dem som drabbats av hjärtsvikt. För attkunna ge rätt omvårdnadsåtgärder och utbildning om egenvård till patienter ärviktigt i denna litteraturstudie att belysa patienters upplevelse av egenvård. Syfte:Att beskriva hur patienter med hjärtsvikt upplever egenvård. Metod: Studiengenomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Databassökningengenomfördes i Cinahl och Pubmed. Vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskadesenligt SBU:s granskningsmall. En innehållsanalys genomfördes såsom beskrivenav Forsberg och Wengström (2016). Resultat: I resultat framkom fyra kategorieroch tillhörande elva underkategorier. Kategorierna som framkom varförändringar i vardagen, känslomässiga reaktioner, delaktighet stärker egenvårdoch att hantera vardagen. Livet ställs inför nya utmaningar där behov av kunskapoch olika form av stöd är betydande för att kunna acceptera sitt liv trotssjukdomen. Egenvård är en viktig del i omvårdnaden vid hjärtsvikt och leder tilleget ansvar och kunskap till delaktighet. Individer upplevde rädsla på grund avbristande kunskap om hjärtsvikt och egenvård. Konklusion: Hjärtsvikt innebärförändring på dagliga livet. Kunskap är viktigt i hantering av egenvård ochbehöver individanpassas. Som sjuksköterska är det viktigt att uppmuntraindividen i delaktighet i sin egenvård och bidrar med kunskap. För att kunnahjälpa individen på bästa möjliga sätt är att sjuksköterska och annan vårdpersonalarbetar med personcentrearad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)