Mötet med döden

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Forss, E & Westrin, M. Mötet med döden. Hur sjuksköterskor upplever när den yngre palliativa patienten tar upp samtalet om döden – en empirisk studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2014.Bakgrund: Palliativa patienter blir allt fler inom vården och sjuksköterskor upplever det som stressfyllt att ge omvårdnad till döende patienter på grund av att de känner sig oförberedda. Palliativ vård finns till för att ge patienten ett värdigt liv även när döden närmar sig och inriktar sig inte på någon specifik ålder. Litteratur om döendet handlar om äldre eller barn men inte vuxna i yngre ålder. Det är viktigt att ta reda på hur sjuksköterskor känner när samtalet om döden tas upp med yngre palliativa patienter, för att få ökad kunskap inom det tabubelagda ämnet. Syfte: Att belysa hur sjuksköterskor upplever när den yngre, 18-39 år, palliativa patienten tar upp samtalet om döden. Metod: Empirisk intervjustudie med semistrukturerade frågor. Sex stycken sjuksköterskor intervjuades på Onkologen, Skånes Universitetssjukhus, som har jobbat med unga palliativa patienter. Burnards innehållsanalys (1991) användes som inspiration i resultatarbetet. Resultat: Resultatet visade på att de flesta sjuksköterskorna upplevde att ett samtal om döden med en ung patient väckte ångest hos hen själv. De upplevde att det var svårare att prata med yngre patienter än med äldre då de kunde relatera till sig själva och deras egen dödlighet. De tog upp vikten av att lyssna och bekräfta patienten i den svåra situationen, men även att själva få stöd i det arbete som de utför. Sammanfattning: Det är viktigt att öka kunskapen om hur sjuksköterskan upplever när den yngre patientens uttrycker tankar, känslor och upplevelsen kring döden. Samtalet om döden är ett område som inte tas upp tillräckligt i grundutbildningen utan fokus ligger på en allmän empatisk förmåga. Detta kan leda till att sjuksköterskor har svårt att hantera när ett samtal om döden inträffar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)