"Man kanske inte vill ge allt från hjärtat..." : En kvalitativ intervjustudie om ungdomars upplevelse av fältarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

Sammanfattning:

Studiens syfte är att undersöka hur ungdomar mellan 15-17 år uppfattar att de fältarbetare de kommit i kontakt med har haft för betydelse för dem. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie med sju ungdomar i Enskede -Årsta -Vantör stadsdelsförvaltning. Studien innehåller även deltagande observation för att belysa det uppsökande arbetet ur ett annat perspektiv. Resultatet har analyserats med hjälp av social kontrollteori och tidigare forskning.      

Resultatet visar att ungdomarna har fått kontakt med fältarbetarna på grund av att de har haft svårigheter i hem eller skola, som ofta visats genom hög frånvaro i skolan. Ungdomarna uppger att de har förtroende och tillit till fältarbetarna och att det byggts upp genom kontaktskapande från fältarbetarna under en längre tid. Resultatet visar vidare att ungdomarna får individuellt stöd på olika sätt, men att ungdomarna trots detta önskar mer tid av fältarbetarna. Ungdomarna beskriver att fältarbetarna finns till för att vakta, kontrollera och se till att ungdomarna har det bra. Vidare kom det fram i resultatet att fältarbetarna även kan ha en roll som kontaktperson till ungdomarna, vilket är en insats beviljad av socialtjänsten.                                                                                                                         

De slutsatser som vi kan dra av vår studie är att ungdomarna upplever det uppsökande arbetet som dubbelt, de kan förstå varför fältarbetarna agerar i allvarliga situationer, men betydelsen av allvarlig har ofta en annan innebörd för ungdomarna själva. Ungdomarna har kommit i kontakt med fältarbetarna på grund av att de har haft svårigheter i hem eller skola och fältarbetarna fångar upp de ungdomar som inte själva söker eller förstår att de är i behov av hjälp. Det finns vidare en önskan från ungdomarna om ett individuellt stöd och kontakt i större utsträckning än vad fältarbetarna kan ge idag. Flera av fältarbetarna fyller även en betydelsefull roll som kontaktperson men ungdomarna har svårt att särskilja rollen som kontaktperson/fältarbetare och dess uppdrag åt. Slutligen upplever ungdomarna att relationen mellan ungdom och fältarbetare är frivillig i den grad att ungdomarna själva väljer vad de vill dela med sig av, de väljer dock inte på vilket sätt kontakten sker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)