En jämförelse av elimineringskonfrontation och sekventiell konfrontation beträffande öronvittnen, avseende konfidens och tillförlitlighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att jämföra två olika vittneskonfrontationsmetoder för öronvittnen; elimineringskonfrontation, som går ut på att eliminera de röster som låter minst lik målrösten tills det bara återstår en röst, samt sekventiell vittneskonfrontation där ett eventuellt utpekande görs direkt utan att eliminera några röster. Försökspersonerna testades i ett experiment som bestod av en instuderingsfas, där de fick höra en röst, en filler uppgift och slutligen en identifikationsuppgift där antingen en elimineringskonfrontation eller en sekventiell konfrontation användes. Elimineringskonfrontationen förväntades leda till färre felaktiga identifikationer jämfört med den sekventiella konfrontationen. Resultatet visade att elimineringskonfrontationen inte gav upphov till färre felaktiga identifikationer, samt att de båda konfrontationsmetoderna framkallade liknande utfall gällande korrekta responser och konfidens. Resultatet kan bero på ett för litet och snedvridet urval av försökspersoner. Undersökningen visar därmed att det inte förefaller någon större skillnad mellan de två konfrontationsmetoderna och att vårt minne för röster är mycket otillförlitligt oavsett konfrontationsmetod.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)