Det fria rummets baksida – En experimentell studie av hur elevens programtillhörighet påverkar lärarens bedömning.

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: Med ett intresse som grundar sig i praktiska erfarenheter av att förutsättningarna för undervisning ochbetygsättning är mycket olika på yrkesinriktade respektive studieinriktade program i den svenskagymnasieskolan undersöker vi i detta examensarbete om lärarens vetskap om elevens identitet påverkarbedömningen av elevens kunskaper.Flera undersökningar visar att bedömningen i skolan inte är likvärdig, trots att likvärdigheten som hörnsten fören rättvis skola betonas av styrdokument och trots att dess vikt blir särskilt tydlig i bedömningssituationen därrättvisa betyg är ett krav. Problemen med likvärdighet kan spåras till lärarens betydande handlingsutrymme,vilket är en förutsättning för yrkesutövande i den komplexa situation läraren dagligen befinner sig; i det friarummet har läraren i samspråk med eleverna möjlighet att skräddarsy undervisningen efter eleverna.För att undersöka huruvida lärarens vetskap om elevens programtillhörighet påverkar läraren ibedömningssituationen konstruerade vi ett experiment där 65 gymnasielärare i naturkunskap från hela Sverigedeltog. Genom att samtliga lärare bedömde exakt samma elevsvar men med olika information om elevensprogramtillhörighet såg vi en tydlig skillnad där en elev som gick ett yrkesinriktat program bedömdes med högrebetyg än en elev på ett studieinriktat program, för exakt samma prestation. Vidare kunde en stor spridning ibedömning konstateras för samma elevsvar, där alla betygssteg från IG till MVG fanns representerade.Vår undersökning bekräftar tidigare forskning i slutsatsen att det finns ett problem för likvärdigheten i densvenska skolan. Vi har genom experiment kunna lyfta ut en faktor och tydligt visa att elevensprogramtillhörighet har betydelse för elevens bedömning, och efterlyser fler experimentella studier inomområdet för att vidare utforska kausala samband vid betygsättning. Brister i likvärdighet vid betygsättning kanoch bör förbättras genom diskussioner mellan lärare på både skolnivå och nationell nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)