Spel om intressen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Studien genomförs inom forskningsområdet för strategisk kommunikation och syftar till att ur ett kommunikativt perspektiv analysera hur organisationer bedriver lobbying i praktiken. Studien avser att komplettera den svenska lobbyforskningen genom att studera bransch- och arbetsgivarorganisationers lobbyaktiviteter som syftar till att påverka beslutsfattare. Studien utgår från kvalitativ metod och grundar sig i intervjuer med representanter från bransch- och arbetsgivarorganisationer från det svenska näringslivet. Genom ett hermeneutiskt perspektiv analyseras det empiriska materialet med relevanta teorier och begrepp, så som gestaltningsteorin och dagordningsteorin. Analys och resultat visar hur dessa organisationsföreträdare ser på sin roll och sitt uppdrag och de kommunikativa utmaningar detta innebär. Dessa organisationsföreträdare betonar vikten av att representera ett vidare intresse för att få tillgång till den politiska beslutsarenan, att ha goda relationer, samt att sakkunskap och kommunikation är avgörande för lobbyprocessen. Bransch- och arbetsgivarorganisationer innehar en central roll mellan de relevanta aktörer som utgör förutsättningar för att dessa organisationer ska kunna bedriva lobbying. Medlemsföretagen skapar de uppdrag som ligger till grund för lobbyaktiviteterna vilka riktas gentemot beslutsfattare och i viss mån allmänheten. För att uppfylla uppdraget används gestaltningsstrategier i syfte att beskriva medlemsföretagens verklighet. Detta är något som samtliga organisationer strävar efter, vilket leder till ett spel om intressen för att göra sin fråga uppmärksammad för såväl beslutsfattare som allmänheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)