Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19 inom slutenvården i början av pandemin : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Sjuksköterskor har genom århundraden spelat en viktig roll i vården av patienter med allt från förkylning till akut sjukdom. Den senaste aktuella pandemin Covid-19 uppstod i slutet av 2019 i Kina. Sedan dess har den spridit sig till de flesta delar av världen. Pandemin har resulterat i förändringar av vården och kastat ljus över hur bristande kunskap kan påverka vården under en pandemi. Syftet: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19 inom slutenvården i början av pandemi. Metod: En systematisk litteratursökning resulterade i elva artiklar som analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed och CINAHL. Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier; “Att det är svårt att kunna ge god vård”, “Att vara rädd att bli smittad och smitta andra”, “Att känna stort ansvar och plikt”, “Att brist på skyddsutrustning och personal innebär en inre stress” och “Att kunskap och erfarenhet saknades”. Slutsats: Början av Covid-19 pandemin förde med sig upplevelser av utmaningar, svårigheter och rädsla. Bristen på förberedelser och kunskap om viruset gjorde att sjuksköterskorna löpte stor risk att bli smittade. Ytterligare bristen på resurser bidrog till en ökad stress. Författarna drog slutsatsen att fortsatt forskning om vårdpersonalens upplevelser, bättre beredskap och psykiskt stöd från sjukhusledningen är avgörande för att framtida pandemier ska kunna bättre mötas. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)