Användandet av veto för nationella intressen - En kvalitativ undersökning av USA:s argumentation vid deras användning av veto i säkerhetsrådet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: I flera årtionden har konflikten mellan Israel och Palestina härjat i mellanöstern och varit ett hot mot freden. Konflikten går långt tillbaka i tiden men eskalerade kraftigt då Storbritannien lämnade över mandatet av det palestinska territoriet till FN, kort efter andra världskrigets slut, som i sin tur fattade beslutet om att försöka skapa en tvåstatslösning för territoriet. Konflikten, som än idag är olöst, har flertal gånger kommit upp under säkerhetsrådets möten där medlemmarna gång på gång försöker enas om resolutioner i hopp om att åstadkomma en fredligare miljö i området. Vad som dock har hämmat processen är att det nästintill rutinmässigt läggs in ett veto från en av säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar, USA. Sedan attackerna mot USA den 11:e september, och USA:s fixering vid att få ett slut på terrorism, har användningen av deras vetorätt ökat kraftigt i Israel-Palestina konflikten. Den här uppsatsen ämnar därför undersöka om det kan vara så att USA använder sin position som permanent medlem i säkerhetsrådet för att uppnå sina nationella intressen, såsom krig mot terrorn, genom sin unika position inom den internationella arenan. Genom en argumentationsanalys på USA:s motiveringar för deras användande av veto i säkerhetsrådet mot en utgångspunkt från den offensiva realismens antagande att nationer alltid ser till sitt nationella intresse först försöker den här uppsatsen få en djupare förståelse USA:s agerande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)