Perspektiv på humor inom omvårdnad : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Redan på 300-talet f. Kr. undersökes humor och dess effekter på människan. Senare forskning har visat att humor och skratt har goda effekter på människors hälsa. Att sjuksköterskan ser patienten som en helhet och inte bara en sjukdom är en viktig aspekt i omvårdnaden. Syfte: Syftet var att beskriva betydelsen av humor för sjuksköterskor och patienter i vården samt hur sjuksköterskan kan använda humor som ett redskap i omvårdnaden. Metod: En litteraturöversikt som genomförts utifrån 15 vetenskapliga artiklar. Resultat: Humor visade sig vara ett sätt att underlätta kommunikation mellan patient och sjuksköterska. Humor kunde även användas för att skapa trygghet för patienten och kunde även lindra smärtupplevelse. Timing, patientens status och kulturella skillnader visade sig påverka hur humorn uppfattades. Konklusion: Resultatet av denna litteraturöversikt pekar på att humor kan användas som ett redskap i omvårdnaden om det används på rätt sätt. Humor hade betydelse för både sjuksköterskor och patienter i vården och både positiva och negativa upplevelser framkom. Litteraturöversiktens resultat tyder på att de positiva upplevelserna var mest betydande, men att det är viktigt att sjuksköterskan tar patientens hela situation i beaktande innan humorn används som ett redskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)