Inget är som det ska vara och allt är som det är

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

Författare: Elin Samuelsson; [2020-07-09]

Nyckelord: Installation; Varelse; Fantasi; Upplevelse; Taktilt; Okända;

Sammanfattning: Mitt examensarbete handlar om ett undersökande av varelser som finns och intefinns. Ett undersökande i hur man genom textilen kan skapa en installation, somfår den närvarande att hamna i en viss stämning. Det är en lek mellan på riktigtoch på låtsas, mellan fantasi och verkligen. Vad ser du och vad ser du inte.Genom textila former och en berättande text byggs en historia upp, ger digledtrådar om det som lever där. Det är ett letande av former, känslor ochupplevelser.In my exam work I investigate about creatures that exist and doesn’t exists. Aninvestigation how you trough textile can create an installation that makes thepresent people end up in an specific atmosphere. It’s a game between real andnot real, between imagination and reality. What you see and what you don’t.Trough textile shapes and storytelling, I give you clues about what lives there. Asearching of shapes, feelings and experiences.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)