Ny teknik för kombinerad radrensning och bandsprutning : ett nytt steg i integrerad ogräsbekämpning i sockerbetor

Detta är en M1-uppsats från SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Ogräsbekämpningen är bland de största problemen i dagens sockerbetsodling. Sockerbetan som växt tar lång tid på sig innan den är konkurrenskraftig mot ogräs och ogräsbekämpning krävs därför. I dagsläget sker kemisk bekämpning i mer eller mindre omfattning på hela den svenska sockerbetsarealen men reglerna kring godkännande utav växtskyddsmedel samt under vilka förutsättningar de får lov att användas blir allt hårdare. Likaså varierar tillgången på bekämpningsmedel och EU-direktivet kring tillämpning utav integrerat växtskydd införs från och med 1 januari 2014. Allt detta förstärker den allmänna strävan mot att försöka minska användningen utav kemiska preparat i den svenska sockerbetsodlingen. Bandsprutning var tidigare vanligt förekommande men låg kapacitet och tvivelaktiga effekter har gjort att den största arealen idag bredsprutas. Radrensning däremot används allt mer som ett mekaniskt komplement i den sista delen av behandlingsprogrammet med bra resultat. Ett alternativ för att ogräsbekämpa skulle således kunna vara att kombinera radrensning och bandsprutning i ett moment. Försök gjorda på 1990-talet visade på potential, och med dagens teknik är det av stort intresse att prova konceptet. Examensarbetet syftar till att utvärdera om konceptet med kombinerad radrensning och bandsprutning tack vare ny teknik kan fungera som ett alternativ till bredsprutning för ogräsreglering i svensk sockerbetsodling. Fullgoda alternativ till dagens bredsprutade bekämpningsmedel saknas liksom lösningar utifrån EU-direktivet på att tillämpa integrerat växtskydd. Med kombinerad radrensning och bandsprutning behandlas endast en fjärdedel av ytan med kemiska preparat och resterande yta bearbetas mekanisk. Skulle detta koncept fungera har man tagit ett stort steg mot att minska beroendet av användningen utav kemiska bekämpningsmedel i svensk sockerbetsodling. Under 2013 genomfördes tre blockförsök med fyra upprepningar på utvalda platser i Skåne. Ny teknik i form av bandsprutningsutrustning från Dubex monterades på en 18 radig radrensare från Thyregod. Denna kombinerade maskin jämfördes i tre olika led med halv, hel och dubbel dos mot lantbrukarens bredsprutade led med avsikt att belysa ogräseffekterna i de olika leden och direkt jämföra dem mot varandra. Även blasttäckning, betsundhet och plantantal bedömdes för att få en helhet. Genom att använda sig utav luftassisterade sprutmunstycke från AirTech hoppades man undvika tidigare kända problem med stopp i munstycken samtidigt som man genom att ändra förhållandet mellan luft och vatten skulle kunna ställa droppstorleken. I samtliga försök eftersträvades en appliceringsbredd i bandet om 12 cm samtidigt som 10 cm lämnades obearbetat över betraden. Den kombinerade radrensaren och bandsprutan gav på båda försöksplatserna bättre total ogräseffekt, och likaså lägre grad av ogrästäckning ovan betblast, fortsatt benämnt som blasttäckning, än motsvarande led bredsprutat tre gånger av lantbrukaren då man ersatt den tredje bredsprutningen med den kombinerade radrensaren och bandsprutan. Trots statistiskt säkerställda skillnader bör fler studier göras för att bekräfta detta positiva resultat eftersom vädret gjorde att spruttillfälle tre med den kombinerade radrensaren och bandsprutan utfördes cirka 6 dagar senare än motsvarande bredsprutade behandling och mer ogräs kommit upp. Den mekaniska bearbetningen fick därmed ytterligare bättre effekt. Preparatförbrukningen minskade avsevärt vid tillämpning utav kombinerad radrensare och bandspruta jämfört med att endast bredspruta. Att ersätta tredjesprutningen med detta koncept minskade preparatanvändningen med 25 %. Tekniken med luftassisterade munstycken föll väl ut och inga stopp i munstycken kunde konstateras under hela säsongen. Tekniska skäl gjorde dock att vätskemängden hamnade på cirka 60 l/ha mot 40 l/ha som var målet. Att ersätta bredsprutning med kombinerad radrensning och bandsprutning kräver engagemang. Den optimala tidpunkten för radrensning respektive bandsprutning skiljer sig ofta åt vilket gör att körningen blir en kompromiss. Effekten kan därför variera och likaså sänks kapaciteten avsevärt jämfört med att bredspruta. Kombinerad radrensning och bandsprutning kan således inte ses som någon helhetslösning. En väl utförd körning kan dock vara positiv, både ekonomiskt i form av minskad preparatanvändning, och för att i möjligaste mån följa EU-direktivet om tillämpning av integrerat växtskydd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)