Nöje viktigare än kunskap? En enkätstudieavgymnasieelevers deltagandei idrott och hälsaoch faktorersom påverkar deltagandet.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Victor Fantenberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Tidigare forskning visar att lektionerna i idrott och hälsa fokuserar mer på att vara roliga än att lära ut kunskaper. Trots detta blir elever mindre fysiskt aktiva och vissa väljer att inte delta på lektionerna alls. Syftet med denna studie är att uppmärksamma gymnasieelevers deltagande i ämnet idrott och hälsa och faktorer som påverkar deltagandet. Reasoned Action Approach är studiens teoretiska ramverk vilken kan förutse, förklara och förändra en individs beteende. För att samla in data användes en kvantitativ enkätundersökning innehållande 20 frågor med direkt koppling till modellen för Reasoned Action Approach. Urvalet valdes utifrån elever på gymnasiet som just vid tillfället läste idrott och hälsa. Totalt deltog 286 elever i studien med ett inre bortfall på <1%.Utifrån de tre faktorerna attityd, upplevda normer och upplevd beteendekontroll visar resultatet i denna studie att attityd är den faktor som har störst påverkan på elevernas beteende då främst hur roligt eleverna tycker att ämnet är. Studiens resultat visar också att elever som går akademiskt inriktade program (Sam och Nat) deltar på lektionerna i större utsträckning än vad elever från praktiska/estetiska program gör. Studien visar också tendenser på att eleverna till viss del deltar på lektionerna för betygets skull och inte för att lära sig om idrott och hälsa. Trots fokus på att undervisningen ska vara rolig tyder resultatet på att det finns en fortsatt polarisering i ämnet.Studien visar att modellen för Reasoned Action Approach kunde förklara elevernas beteende till 33,2% vilket visar på att modellen är ett reliabelt verktyg för att förutse ett beteende. Detta gör att mer forskning utifrån Reasoned Action Approach med fördel kan göras för att undersöka elevers beteende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)