Självstereotypering efter hotad könsidentitet : En tvärkulturell jämförelse av män och kvinnor i Argentina och Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Sammanfattning: Syftet med den föreliggande studien var att undersöka om kvinnor och män efter en hotad könsidentitet framställde sig själva som mer könsstereotypt kvinnligt respektive manligt. Dessutom undersöktes skillnader av könsidentitetshot utifrån en tvärkulturell jämförelse mellan män och kvinnor i Argentina och Sverige. De hypoteser som låg till grund för undersökningen var följande: (1) Både män och kvinnor framställer sig mer könsstereotypt manligt respektive kvinnligt efter att deras könsidentitet blivit hotad (2) Det finns tvärkulturella skillnader beträffande självstereotypering efter hotad könsidentitet mellan Argentina och Sverige. Data från 242 studenter (121 kvinnor och 121 män) samlades in med hjälp av dels ett paradigm för könsidentitetshot och dels av en skala som syftade till att mäta graden av självstereotypering. Deltagarna i Argentina och Sverige tillhörde samhällsinriktade utbildningar. Där de argentinska deltagarna studerade vid ett universitet i Buenos Aires och de svenska vid Lunds universitet. Det visade sig att det fanns en signifikant effekt mellan självstereotypering och kön, vilket innebär att det finns en effekt generellt för både män och kvinnor efter en hotad könsidentitet. Självstereotypering efter en hotad könsidentitet kunde inte förklaras enbart utifrån kultur. Däremot fanns det en interaktionseffekt mellan de experimentella betingelserna och kultur. Utifrån resultaten i undersökning kan man diskutera om ett hot gentemot ens könsidentitet bör betecknas som ett s.k. maskulinitetshot som implicerar ett upplevt hot gentemot maskulina egenskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)