GDPR – en fallstudie rörande förändringsprocess inom bank och finans

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

Sammanfattning: Syfte: Studien undersöker hur ett företag på Bank- och Finansbranschen arbetade för att implementera GDPR. För att besvara frågeställning undersökte studien med hjälp av intervjuer och teorier hur förändringen genomfördes Metod: För att besvara frågeställningen har en fallstudie genomförts där fem semistrukturerade intervjuer samt två kompletterande telefonintervjuer gjordes. Teori: Studien använder Proscis ADKAR-modell som teoretiskt ramverk. Empiri: Empirisk data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med anställda på det undersökta företaget. Intervjuobjekten valdes för att få svar från individer med olika roller och därigenom insamla empirisk data från olika delar av organisationen. Resultat: Studien visar indikationer på att förändringen för det undersökta Företaget kopplat till GDPR har implementerats i enlighet med ADKAR-modellen. Utifrån den insamlade empirin fanns det tendenser till att företaget uppfyllt alla stegen inom ADKAR-modellen i sitt förändringsarbete. Det behövs dock en större och mer omfattande undersökning för att säkerställa att förändringsarbetet och implementeringen skett i enlighet med ADKARmodellen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)