Vem där? En fallstudie om förstelärares ledarroll och ledarskap

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur förstelärare på gymnasiumuppfattar sin ledarroll i förhållande till sina arbetskollegor. Vad gör de ipraktiken när de handleder sina arbetskollegor och på vilket sätt kan derasledarroll bidra till verksamhetens utveckling? Genom att svara på dessa frågorvill jag även bidra med kunskap som kan hjälpa rektorer vid planering avtillsättande av förstelärare samt öka lärares förståelse för försteläraruppdragetoch dess ledarroll.Teori: Det dramaturgiska perspektivet, situationsbetingad ledarskapsteori och dettjänande ledarskapet.Metod: En kvalitativ metod baserad på semi-konstruerade intervjuer.Resultat: Från studien framkommer det att förstelärarrollen är rik och diversifierad.Analysen visar att förstelärarrollen vare sig kan beskrivas eller förklaras på ettentydigt sätt. Förstelärares ledarskap är horisontellt genom att förstelärare ärtillgängliga för sina arbetskollegor och leder genom att tjäna andra. Förstelärarebidrar till verksamhetens utveckling genom att de i egenskap som mellanledare,snabbt kan fånga upp och möta de förändringar som sker i den dagligaverksamheten. Slutligen bidrar förstelärare med alternativ till hierarkiskamodeller av ledarskap och skapar förutsättningar för nya mötesformer i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)