Vem där? En fallstudie om förstelärares ledarroll och ledarskap

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur förstelärare på gymnasium uppfattar sin ledarroll i förhållande till sina arbetskollegor. Vad gör de i praktiken när de handleder sina arbetskollegor och på vilket sätt kan deras ledarroll bidra till verksamhetens utveckling? Genom att svara på dessa frågor vill jag även bidra med kunskap som kan hjälpa rektorer vid planering av tillsättande av förstelärare samt öka lärares förståelse för försteläraruppdraget och dess ledarroll. Teori: Det dramaturgiska perspektivet, situationsbetingad ledarskapsteori och det tjänande ledarskapet. Metod: En kvalitativ metod baserad på semi-konstruerade intervjuer. Resultat: Från studien framkommer det att förstelärarrollen är rik och diversifierad. Analysen visar att förstelärarrollen vare sig kan beskrivas eller förklaras på ett entydigt sätt. Förstelärares ledarskap är horisontellt genom att förstelärare är tillgängliga för sina arbetskollegor och leder genom att tjäna andra. Förstelärare bidrar till verksamhetens utveckling genom att de i egenskap som mellanledare, snabbt kan fånga upp och möta de förändringar som sker i den dagliga verksamheten. Slutligen bidrar förstelärare med alternativ till hierarkiska modeller av ledarskap och skapar förutsättningar för nya mötesformer i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)