Musikvideon - en översikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

Författare: Viktoria Ljungqvist; [1998]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Abstract

Viktoria Ljungqvist: Musikvideon - en översikt. Uppsala universitet: Musikvetenskap Examensarbete C HT 1998.

Syftet med denna uppsats är att göra en översikt över den moderna musikvideons framväxt, varvid frågeställningar kring bildberättandet och de underliggande musikaliska strukturerna behandlas. Uppsatsen är en litteraturstudie, där böcker och artiklar om musikvideon har samlats från flera olika ämnesområden.

Studien visar att vid framväxten av musikvideon har teknisk och konstnärlig utveckling inom medier som film och TV varit av stor betydelse. Från filmen har musikvideon hämtat mycket av rörelsemönster, effekter och berättarformer. Den amerikanska rockfilmen sålde på 50-talet åsikter, image och musik i samma förpackning, vilket fått sin följd i musikvideon. Genom TV-mediet utvecklades promotionfilmerna parallellt med att kraven på TV:s musikunderhållning ökade, vilket ledde fram till det som kallas "den första musikvideon"; Queens Bohemian Rapsody  från 1976.  Via kabel-TV och i första hand MTV fick musikvideon sin stora distributionskanal. MTV:s genomslagskraft har visats i försäljningssiffror direkt kopplade till vad kanalen sänt.

Resultatet av frågeställningarna visar att musikvideon bygger på underliggande strukturer, både visuella och musikaliska. För att undersöka de musikaliska strukturerna delas musiken in i dess primary och secondary signification. En ökad kunskap om de musikaliska strukturerna skulle öka förutsättningarna för att skapa nya typer av musikvideor/TV-program/filmer, som helt utgår från musiken. Formatet för musikvideon och dess estetik är hämtad ur postmodernismen, vilket syns i dess sätt att fritt blanda stilar, språk och berättarformer och samtidigt vara både konst och reklam. Människans tolkning och behov av musikvideon diskuteras inom ramen av tankeprocesser, ungdomskultur, identitetssökande och drömsymbolik.

Uppsatsen behandlar även hur teknikens utveckling kan leda till större möjligheter för hemproduktion och breddad marknad för musikvideon. Diskussioner förs kring musikvideons framtida utveckling då artificiell intelligens och mer avancerade datorer tar steget in i våra hem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)