Förskolebarn med flera språk. En fallstudie av pedagogers förhållningssätt till arbetet med flerspråkiga barn i tre olika förskolor.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Shadi Soltani; [2009]

Nyckelord: Flerspråkighet; Flerspråkiga barn; Modersmål; Inte;

Sammanfattning: Sammanfattning:Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger i några förskolor med ett litet antal flerspråkigabarn reflekterar kring flerspråkighet och hur de förhåller sig till att arbeta med flerspråkiga barnsspråkutveckling.Huvudfråga: Studiens frågeställning lyder: Vilket är pedagogernas förhållningssätt till flerspråkighet? Hurförhåller sig pedagogerna till barnens modersmål? Vilka metoder använder pedagogerna för att stimuleraflerspråkiga barns språkutveckling? Hur ser interaktionen mellan flerspråkiga barn och pedagoger ut? Vilkamöjligheter/svårigheter finns i denna interaktion som kan framstå som gynnsamma respektive mindregynnsamma för flerspråkiga barns språkutveckling?Metod och material: Denna studie är en fallstudie av kvalitativ karaktär. Som metod används semistruktureradeintervjuer och ostrukturerade observationer. Intervjuer med verksamma förskollärare i tre förskolor där det finnsett litet antal flerspråkiga barn genomfördes. För att få en bredare bild och djupare förståelse om förskollärarnasarbetssätt genomfördes även observationer av pedagogernas interaktion med flerspråkiga barn på sexavdelningar i dessa förskolor.Resultat: Resultatet visar att pedagogerna i stort sett har ett positivt förhållningssätt till att arbeta medflerspråkiga barn. Flera pedagoger hävdar att arbetet med flerspråkiga barn kräver mer tid och ett annatförhållningssätt. Pedagogerna använder inga speciella metoder för att främja de flerspråkiga barnens språk. Deflesta använder ett tydligare språk när de pratar med dessa barn och försöker ta tillvara alla tillfällen under dagenför att stödja dessa barns språkutveckling. Samtliga menar att de behöver mer tid, resurser och fortbildning föratt kunna arbeta på ett mer medvetet sätt med flerspråkiga barns språk.Betydelse för läraryrket: Flerspråkighet i förskolan borde uppmärksammas mer och pedagoger i förskolanmåste hitta ett bra sätt att dra nytta av de flerspråkiga barnens erfarenheter och kunskaper. Förskolan har en storbetydelse för att grundlägga förutsättningar för att barn erövrar språket. Man kan inte nog överskattaförskolepersonalens roll när det gäller att ge barn med svenska som andraspråk jämlika språkliga förutsättningar.Fortbildning för pedagoger, organiserad tid och mer resurser är nödvändiga krav för att pedagogerna ska kunnaarbeta mer medvetet och aktivt med flerspråkiga barns språkutveckling. 1

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)