Strategisk sortimentsplanering inom hemtextil : En fallstudie av Hemtex babysortiment

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Dagens textilbransch karaktäriseras till stor del av snabbt föränderliga trender. Det råder en hård konkurrens på marknaden och kunden besitter i stor utsträckning en god kunskap och en medvetenhet, vilket ställer högre krav på det utbud som företaget erbjuder. Vidare har hemtextilbranschen under de senaste åren präglats av en ökad konkurrensnivå. Flera aktörer så som exempelvis stormarknader, färghandlare och byggvaruhus har utökat sitt sortiment med hemtextil och är därmed med och tävlar om hemtextilkunderna. I denna situation är det viktigt att ha ett välplanerat sortiment eftersom det bland annat speglar företagets affärsidé samt kommunicerar vad affärsidén erbjuder och till vem. Vidare kan en medvetenhet kring sortimentsstrategier användas för att kommunicera rätt image till kunden och dessutom vara ett viktigt konkurrensmedel.Syftet med uppsatsen är att beskriva hur ett hemtextilföretag bör arbeta med sin sortimentsplanering för att på en strategisk nivå använda sortimentet som ett konkurrensmedel. Vidare ämnar uppsatsen även undersöka hur ett sortiment kan påverka ett hemtextilföretags image.Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie av hemtextilföretaget Hemtex med inriktning mot företagets babysortiment. Genom semistrukturerade intervjuer med en Business area manager på Hemtex, samt potentiella kunder för sortimentet har uppsatsen kartlagt vilka avsikter Hemtex har med babysortimentet samt hur det betraktas ur ett kundperspektiv.Resultatet av studien visar att sortimentets utformning har ett starkt inflytande över hur ett hemtextilföretag betraktas av kunden. Med stöd av den teoretiska referensramen visar studien att de intervjuade kunderna bygger en stor del av sin uppfattning om Hemtex på hur sortimentet är utformat samt hur det presenteras i butik. Slutligen försöker uppsatsen finna konkreta tanke- och tillvägagångssätt som ett hemtextilföretag kan tänkas tillämpa i sin sortimentsstrategi. Bland annat presenteras modeller gällande förhållningssätt för sortimentets utformning, vilka analyseras utefter fallföretagets förutsättningar. Studien visar att Hemtex nuvarande sortimentsstrategi gynnat babysortimentet. Företagets strategi att hålla sortimentet renodlat, med färre produktvarianter, visar sig vara god då de genom detta kan minimera produktionskostnaderna och hålla ett lägre pris. Slutsatsen blir att Hemtex i sin sortimentsstrategi bör eftersträva att bevara och förstärka sin image som ett företag som tillhandahåller prisvärda produkter.The current textile industry is highly characterized by rapidly shifting trends. The market involves a high level of competition as well as consumers who possess a lot of knowledge about the products. These elements increase the demands on what a company is required to offer. Today’s home textile market has also increased its level of competition since many more companies, such as supermarkets, paint dealers and builders’ merchants are expanding their assortments to include textile products. In these circumstances a well-planned assortment is very important since it reflects the company’s business concept. The assortment communicates what is involved in the business concept and the target audience. A company may then use an awareness of different assortment strategies to communicate the right image to the appropriate audience. This may also be used as an important competitive weapon.The purpose of this essay is to describe how a home textile company can use assortment strategies in order to use their product-mix as a competitive device. This paper also intends to investigate how a company´s image will be affected by the assortment. This essay is based upon a qualitative study of the home textiles company Hemtex, with a focus towards the company´s Baby assortment. This study was carried out through semi-structured interviews with a Business Area Manager at Hemtex and a number of potential customers within the category of baby products. With the information gained from the interviews, the essay has mapped out how the Baby assortment is regarded from a customer´s perspective. The result of the study identifies that assortment strategies have a strong affect on a consumer´s perception of a home textile company. With support from the theoretical framework the study shows how the interviewed consumers build a significant part of their opinion about Hemtex upon the design and presentation of the assortment. In the final chapter of the essay, it attempts to find concrete strategies for planning and implementing favorable assortment strategies. Theoretical models relating to assortment design are evaluated according to the conditions of Hemtex. The study shows that the company´s baby assortment has performed better since implementing the present strategy. Keeping the baby assortment refined, with a smaller range of varieties, has proven to be a well-suited strategy. This is particularly important since the customers place a strong emphasis on good value for money. The conclusion is that Hemtex should strive to maintain and further strengthen their image as a company that provides a product worth its price.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)