Psykoterapeuters upplevelser av egna känslor i psykoterapi

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

Sammanfattning: Inledning: Ett känslomässigt möte kan möjliggöra en terapeutisk förändring. Dock kan själva mötesögonblicket väcka starka känslor hos psykoterapeuten och ställa stora krav på förmågan att hantera det som väcks. Trots att det är en välkänd klinisk erfarenhet så finns det begränsad forskning om psykoterapeuters erfarenheter av egna känslor i det psykoterapeutiska arbetet och hur detta hanteras. Syfte: Att få fördjupad kunskap om och förståelse för hur psykodynamiskt verksamma psykoterapeuter upplever och hanterar egna känslor i det psykoterapeutiska arbetet. Metod: Sju psykodynamiskt verksamma psykoterapeuter intervjuades. Materialet analyserades tematiskt. Resultat: Informanterna beskrev hur de hade utvecklats i yrket, vilket hade stärkt förmågan att klara av starka känslor. Känsloladdade stunder kunde innebära en brytpunkt i terapin. Informanterna var övervägande positiva till att dela känslor med patienter, men upplevelsen av hur detta gjordes varierade. Det kunde vara svårt att tala om negativa aspekter/känslor i terapin. Egenterapi och handledning upplevdes som viktigt och kunde vara ett stöd i att förstå och hantera starka känslor i terapi. Diskussion: Resultatet diskuteras bland annat i förhållande till psykoterapeuters professionella utveckling, förmågan att hantera känslostarka mötesögonblick, intersubjektivitet samt viktiga egenskaper hos en terapeut. Vidare diskuterades bland annat upplevelser av att dela känslor med patienten, för- och nackdelar med självavslöjande och vikten av att kunna prata om negativa aspekter/känslor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)