Engagemang : Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation inom palliativ omvårdnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: En väl fungerande kommunikation är en grundförutsättning för god palliativ omvårdnad. Det kan därför vara av intresse att beskriva sjuksköterskors egna erfarenheter av att kommunicera. Syftet var attgenom en allmän litteraturstudie beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter och närstående inom palliativ omvårdnad.Tolv resultatartiklar framkom. Engagemangidentifierades som ett övergripande tema med tre kategorier: Omfattande ansvar, Känslomässig utmaningoch Personlig utveckling. I resultatet sågs att kommunikationen med patient och närstående inom palliativ omvårdnad innebar ett stort engagemang för sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna ville ta ansvar för kommunikationen då den låg till grund för den personcentrerade omvårdnaden. Sjuksköterskorna strävade efter ärlighet i kommunikationen, vilket även innebar känslomässig utmaning. I relationerna utmanades sjuksköterskorna att balansera personlig närhet med professionell distans. Kommunikationen kunde vara emotionellt påfrestande, men reflektion gav sjuksköterskorna möjlighet att bearbeta upplevelserna. Reflektionen utvecklade även sjuksköterskornas erfarenheter till djupare kunskap. Kommunikationen främjade sjuksköterskornas personliga utveckling och de kunde därför också betrakta sitt arbete som ett privilegium. Sjuksköterskor inom palliativ omvårdnad känner ett behov av ökad kunskap och klinisk verksamhet. De behöver tid och stöd från organisationen för bearbetning av upplevelser. Ytterligare forskning behövs kring hur sjuksköterskors säkerhet i kommunikationen med patient och närstående kan stärkas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)