Går det framåt? : En multimodal textanalys av läromedelsserien Språkis

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att få inblick i om det sker en kontextuell progression i läromedelsserien Språkis, vilken riktar sig till nyanlända elever och elever med svenska som andraspråk. Målet med studien är att få större kännedom om den multimodala stöttning som eleverna har att tillgå i dessa läromedel. Studiens formulerade frågeställningar är, vilken modalitet som är mest visuellt framskjuten i de valda läromedlen samt om bilderna överensstämmer med den verbala texten. För att besvara frågeställningarna används en multimodal textanalys som metod samt det teoretiska analysverktyget, Cummins (2017) fyrfältsmodell för språkutveckling. Det material som ligger till grund för analysen är Språkis svenska för nyanlända 1 och Språkis svenska för nyanlända 2 samt Språkis svenska för nyfikna a och Språkis svenska för nyfikna d. Resultatet av analysen visar att i Språkis för nyanlända 1 och Språkis svenska för nyanlända 2 är bilden den modalitet som är mest visuellt framskjuten. I läromedlet Språkis svenska för nyfikna a förekommer en gradvis reducering av bilderna och resultatet visar att antalet sidor där bilden är mest visuellt framskjuten är lika till antal som de sidor där verbaltexten är mest visuellt framskjuten. I läromedlet Språkis svenska för nyfikna d är verbaltext den modalitet som är mest visuellt framskjuten. Till sist visar resultatet att det förekommer en reducering av överenstämmelsen mellan bild och verbaltext i Språkis svenska för nyfikna a och Språkis svenska för nyfikna d, då dessa modaliteter bara delvis överensstämmer med varandra. En slutsats av studien är att det förekommer en kontextuell progression i läromedelsserien Språkis och att det sker en gradvis reducering av det stöd som eleverna har att tillgå. I läromedlen Språkis svenska för nyanlända 1 och Språkis svenska för nyanlända 2 ges eleverna mycket stöd i form av bilder i en tydlig kontext och i Språkis svenska för nyfikna a och Språkis svenska för nyfikna d reduceras stödet i form av bilder och kontexten blir mer otydlig. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)