“Ett sätt att hantera det” En studie om socialsekreterares emotioner i relation till hot och våld från klienter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Vi har ämnat att undersöka hur emotioner kopplat till hot och våld från klienter påarbetsplatsen tar sig uttryck, hur socialsekreterare på enheten för ekonomisktbistånd hanterar dessa emotioner samt vilka konsekvenser de upplever att det kange. Vi har genomfört fem semi-strukturerade intervjuer med socialsekreterare påen enhet för ekonomiskt bistånd i Sverige och sedan analyserat dessa intervjuermed hjälp av tematisk analys för att kunna besvara studiens syfte ochfrågeställningar. För att få en djupare och mer intressant analys har vi använt ossav ett emotionssociologiskt perspektiv, innefattande emotionshantering ochemotionellt lönearbete. Vi har även applicerat teorier om makt i analysen avrelationen mellan socialsekreterare och klient i termer av pastoralmakt,klientskapande och motmakt. Resultaten påvisar att emotioner kopplade tillhotfulla situationer i arbetet är påtagliga för socialsekreterare och något de i storutsträckning måste förhålla sig till. Emotionerna verkar i olika former ochsocialsekreterarna använder sig av mer eller mindre gynnsamma strategier för atthantera dessa. Vidare har vi även belyst det faktum att dessa emotioner gerkonsekvenser för socialsekreteraren såväl på arbetsplatsen som i privatlivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)