Discovery och PuL - möjligheten att genomföra en discovery av personuppgifter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Gunnar Svedberg; [2010]

Nyckelord: Processrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Det amerikanska rättsinstitutet discovery innebär en skyldighet att överläm-na, av part efterfrågad, information som relaterar till processen. Ett disco-very-förfarande kan få verkan i Sverige då Federal Rules of Civil Procedure fokuserar på kontroll av informationen och inte på dess geografiska belä-genhet. Att inte överlämna efterfrågad information kan straffas enligt Fede-ral Rules of Civil Procedure Rule 37. I Sverige kan informationen vara av sådan karaktär att den skyddas av per-sonuppgiftslagen. Personuppgiftslagen förbjuder överföring av personupp-gifter till USA enligt 33 § personuppgiftslagen då USA inte anses ha en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Att överlämna efterfrågad informa-tion kan straffas enligt 48 och 49 §§ personuppgiftslagen. De möjligheter som finns att överföra personuppgifter till USA utan att age-ra i strid med personuppgiftslagen är att de registrerade samtycker till över-föringen eller att överföringen sker med hjälp av Haagkonventionen. Parter-na kan även komma överens om att exkludera personuppgifter från discove-ryn och stadfästa detta vid den amerikanska domstolen genom ett agreed protective order. Det är också möjligt att ensidigt söka om ett protective order som exkluderar personuppgifter från discovery-förfarandet. Varken ett agreed protective order och ett vanligt protective order innebär dock att parterna får tillgång till personuppgifter som är lokaliserade i Sverige. Den lagkonflikt som kan uppstå mellan personuppgiftslagen och discovery-reglerna kan försätta den enskilde i en moment-22-situation som innebär att hon riskerar att straffas i Sverige om hon lämnar ut den efterfrågade infor-mationen och i USA om hon inte gör det. Denna uppsats kommer att behandla just denna lagkonflikt och föreslår ock-så möjliga strategier för att hantera den.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)