Svenska individualterapeuters upplevelse och tillämpning av telefonstöd i dialektisk beteendeterapi : - en kvantiativ enkätstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Telefonstöd är en behandlingskomponent i dialektisk beteendeterapi (DBT) som innebär att patienten kan kontakta sin individualterapeut mellan sessionerna för hjälp med att generalisera färdigheter, hantera kriser och reparera terapeutisk relation. I litteraturen betonas vikten av att individualterapeuter observerar sina gränser för att förebygga utbrändhet. Få studier har fokuserat på telefonstöd och det saknas tidigare forskning om terapeutupplevelse av telefonstöd, vilket vanligen sker utanför arbetstid. Syftet med den här studien var att undersöka svenska individualterapeuters upplevelse och tillämpning av telefonstöd i DBT utifrån frågeställningarna hur det används och tillämpas, hur terapeuterna upplever tillämpningen samt vilka faktorer som kan vara kopplade till upplevd stress. Metoden var kvantitativ enkätstudie och resultaten beräknades i SPSS. Webbenkäten besvarades av 82 individualterapeuter, varav 69 tillämpade telefonstöd. Majoriteten av deltagarna upplevde inte tillämpningen som särskilt stressande/betungande. Faktorer som korrelerade signifikant med upplevd stress var i vilken utsträckning respondenterna upplevde att patienterna förstod syftet, att konsultationsteamet var hjälpsamt, att de visste hur de skulle agera när patienterna efterfrågade telefonstöd samt hur länge de tänkte på utfört telefonstöd efteråt. Eftersom urvalet i studien skett genom bekvämlighetsurval, är möjligheten till generalisering av resultaten begränsad. Likaså är det inte möjligt att göra uttalanden om orsak-verkan avseende korrelationerna eller påverkan av tredjevariabler, varför vidare forskning behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)