”Inte bara det rumsliga” : Arbetet med inkludering och exkludering för högstadieelever med NPF-diagnoser

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Studiens syfte var att få en fördjupad förståelse för hur elevhälsoteam beskriver sitt arbete med inkludering, relationsbyggande och samarbete samt stöttning av elever med NPF-diagnos. Den metodologiska utgångspunkten i studien var en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer samt en hermeneutiskt ansats. Det insamlade materialet i studien har analyserats utifrån Talcott Parsons sociologiska systemteori och ett relationellt pedagogiskt perspektiv. Resultatet visade att inkludering är något som alla elevhälsoteam ansågs som väldigt viktigt. Inkludering visade sig inte bara vara en metod utan ett perspektiv och ett förhållningssätt. Vidare visade resultatet att elevhälsoteamen arbetade på flera sätt för att skapa trygga och tillitsfulla relationer. Elevhälsoteamen samarbetade med eleven, vårdnadshavare, barn och ungdomspsykiatrin  och habiliteringen. Elevhälsoteamen samarbetade även med socialpedagoger vars uppgift var att fånga upp elever i skolan, skapa trygghet och främja elevernas välmående. Det framkom också att samarbete är en viktigt punkt för att kunna främja elevens lärande och utveckling på bästa sätt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)