Tandborstning på förskolan : "Tillsammans mot tandtrollen"

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Ett sätt för tandvården att nå de nationella och internationella mål som ska uppfyllas för att främja god oral hälsa och minska kariesprevalensen hos barn är att samverka med andra yrkeskategorier.  Syfte: Att studera tandborstningsrutinerna på förskolan och i hemmet i Region Jönköpings län. Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes med två olika enkäter till personal och föräldrar. En till föräldrar med 2 slutna frågor om tandborstvanor och en till förskolepersonal med 17 slutna frågor om bakgrund, tandborstning, utbildning och munhälsans betydelse. Resultatet redovisades deskriptivt i text, tabeller och figurer med absoluta (n) och relativa (%) frekvenser. Chi-2 och Fisher’s exakta test användes för att undersöka eventuella skillnader mellan yrkeskategorier i inställning till tandborstning.  Resultat: Studien visade att barnen på dessa förskolor (97,2 %) fick borsta sina tänder med fluortandkräm efter frukost eller lunch. Ingen signifikant skillnad fanns gällande personalens utbildningsnivå och inställning till tandborstning på förskolan. De allra flesta barn (87,8 %) fick hjälp med tandborstning två gånger dagligen i hemmet. Slutsats: Studien visade att det fanns en god följsamhet till projektet ”Tillsammans mot tandtrollen” på förskolorna. En majoritet av föräldrar borstade sina barns tänder två gånger dagligen i hemmet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)