Marshallplanen - En motivanalys av USA:s bakomliggande motiv till beslutet av Marshallplanen

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I denna undersökning har vi tagit på oss uppgiften att undersöka de bakomliggande motiven till beslutet av Marshallplanen. I denna granskning använde vi också hjälp av två teoretiska perspektiv realismen och konstruktivismen för en mer djupare insikt. Efter andra världskrigets slut kunde ingen förutse hur lång tid det skulle ta för Europa att återuppbyggas till sitt tidigare skick. USA såg då detta som en möjlighet att försöka ge Europa de ekonomiska resurser för att påbörja återställandet av Europa. Enligt uttalanden från USA:s dåvarande president Harry S. Truman, Marshall och kongressen fanns det flera olika motiv till varför de valde att verkställa detta ekonomiska bistånd. Enligt realismen handlade beslutet huvudsakligen om att förstärka sin makt mot Sovjetunionen. Men Marshallplanen ledde också till att världshandeln lättare kunde återställas efter andra världskriget och på så sätt gynna USA:s ekonomi. Enligt realismen kunde detta stärka USA:s säkerhet. Å andra sidan hjälpte detta även USA behålla sina egenintressen på flera sätt. USA strävade både efter egoistiska mål samt även moraliska. En inriktning som Truman och Marshall hade var också att hjälpa Europas befolkning från svält och fattigdom. Det handlade även om att förhindra spridningen av kommunism och totalitärt styre in i Europa, detta på grund av att skydda de fria staterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)