Föräldrars förväntningar på idrott och hälsa : En tolkande fenomenologisk studie av föräldrars upplevelse och betydelse av dagens ämne idrott och hälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Syfte  Syftet med vår studie är att undersöka föräldrars upplevelse av betydelsen av idrott och hälsa. Frågeställningar Hur upplever föräldrar till elever i svenska grundskolan syftet med idrott och hälsa? Vad beskriver föräldrar till elever i svenska grundskolan att de ska lära sig i idrott och hälsa?  Metod Studien har en kvalitativ ansats där vi intervjuade sex föräldrar till barn i grundskolan. I analysen analyserade vi föräldrars mening med hjälp av tolkande fenomenologisk analys (interpretative phenomenological approach: IPA). Resultat Studiens resultat visar att föräldrar upplever syftet med idrott och hälsa som fysiskt hälsofrämjande för elever vilket beror på en oro för barns stillasittande fritid. Fysiska aktiviteter ses som ett medel i ämnet att skapa friska kroppar som skyddar barn mot sjukdom men också bidrar till samhällsnytta. Föräldrarna förväntar sig att elever både få vara aktiva i en bredd av aktiviteter men också lära sig att förstå vikten av kost och att vara fysiskt aktiv. En aktivitetsbredd i undervisningen upplevs stimulera intresse för att vara fysiskt aktiv senare i livet. Ämnet ska också bidra till att elever blir mer självständiga genom att utveckla ansvarstagande genom kravställning och arbeta självständigt med problembaserat lärande.  Slutsats Studien visar på att föräldrarna upplever syftet med idrott och hälsa som främst fysiskt hälsofrämjande. Det beror på en oro för barns annars inaktiva fritid, men även ämnets hälsofrämjande samhällsnytta betonas. Enligt föräldrarna stimulerar också idrott och hälsa inlärning i andra ämnen i skolan. Slutligen betonar föräldrarna att ämnet utvecklar mer självständiga barn som ska förbereda dem för vuxenlivet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)