Icke värdeskapande aktiviteter - En undersökning av slöserier på byggprojektet "Trädgårdarna"

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Inom byggbranschen är det av vikt att hitta arbetssätt som på lång sikt sänker byggkostnaderna för att på så sätt kunna producera en vara som kräver mindre förbrukning av resurser men som även fortsätter vara konkurrenskraftig. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur medarbetarna vid Skanskas byggprojekt "Trädgårdarna" i Boglundsängen, Örebro kommun, arbetar för att minimera slöserier (icke värdeskapande aktiviteter). Syftet är även att identifiera vanliga slöserier som förekommer, både generellt på byggarbetsplatser men i synnerhet på byggprojektet "Trädgårdarna", samt att slutligen komma med förslag på åtgärder för att mini-mera dessa slöserier. Arbetet grundar sig på en kvalitativ metod i form av intervjuer och obser-vationer. När detta arbete skrevs var produktionen i ett tidigt stadie. Arbetets resultat påvisar att det finns både styrkor och brister gällande hur arbetet på "Trädgårdarna" fortskrider. Även fast produktionen i skrivandets stund inte har kommit så långt på projektet framkommer det av resultatet att personalen värdesätter ordning och reda och försöker upprätthålla detta genom olika tillvägagångssätt. Överlag arbetar personalen bra med att minska slöserier på arbets-platsen. De slöserier som har uppstått beror främst på brister i projekteringen och/eller produktionsplaneringen. För att minska slöserierna och upprätthålla ett effektivt arbetssätt är det av stor vikt att ha en genomarbetad projektering, genomföra arbetsberedningar på så många moment som möjligt, ha god ordning och reda på arbetsplatsen, ta tillvara på personalens kunskap och engagemang samt att utnyttja någon form av samordnad leverans för att minimera lagerhållningen och väntetiderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)