Utveckling av flexibel fixtur för innerväggar inom byggindustrin

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Det finns företag inom den svenska industrin som är intresserade av att tillämpa fixturer för byggnation av huskomponenter. I förhoppningen av att fixturerna ska medföra samma produktionsmässiga fördelar till byggindustrin som de redan gör inom andra industrier idagsläget. Ändamålet med fixturerna är att huskomponenterna som producerade i fixturerna ska bli billigare att tillverka i jämförelse med traditionell husbyggnation. Vilket leder till möjligheten att uppföra billigare bostäder. Samtidigt som fixturerna skapar en förhoppning av att de ska öppna upp för fler att arbeta med produktion av bostäder, genom att fixturerna sänker kravet på tidigare yrkesskicklighet och utbildning för att kunna producera högkvalitativa produkter. Därigenom har en inkorporering av fixturer inom byggindustrin möjlighet till att bidra positivt i samhällsutvecklingen rörande både bostads- och långtidsarbetslöshet.  Dock är forskning på området bristfällig och det saknas kunskap om hur en eventuell tillämpning av fixturer inom byggindustrin kan se ut. Därför utför det här projektet en fallstudie i utvecklandet av en fixtur. Fallstudien är utgörs av ett pilotprojekt mellan företaget Husmuttern AB och ett av Sveriges ledande byggföretag och ämnar utveckla en fixtur för produktion av innerväggar, vilka ska levereras till ett aktivt bostadsprojekt i Eskilstuna. Projektet följer en produktutvecklingsprocess utvecklad av Ulrich & Eppinger (2019) för att ta fram en adekvat fixturkonstruktion till pilotprojektet. Utöver produktutvecklingsprocessen genomförs en litteraturstudie baserat på metoden framtagen av Hagen-Zanker & Mallet (2013) för att identifiera ett teoretiskt underlag för projektet. Fallstudien syftar till att besvara de tvåforskningsfrågorna: ”Hur kan ergonomin se ut för monteringsarbete vid innerväggsfixturer?”och ”Vilka relationer finns mellan innerväggens byggkrav och tillverkningsfixturens konstruktion?”. Fallstudien resulterade i att en flexibel fixtur konstruerades, vilken: enligt de ergonomiska bedömningsmodeller som applicerades visade på att fixturen bidrog med att skapa en god ergonomisk arbetsplats för de anställda och säkerställde att väggsektionerna som producerades i fixturen uppnådde de rådande byggnationskraven. Den utvecklade konstruktionslösningen visade på förmågan att kunna medföra besparingar på 70 procent för deväggsektionerna som producerades under pilotstudien i jämförelse med den referenskostnad som användes. Besparingen avser produktionskostnaden av innerväggarna där materialkostnaden är exkluderad då den är densamma för båda fallen. Resultatet från fallstudien visade på att det går att tillämpa fixturer inom byggindustrin på ett kostnadseffektivt sätt vid produktion av större volymer komponenter, samtidigt som kravet på erfarenhet reduceras och ergonomin på arbetsplatsen förbättras.  Rapporten innehåller även rekommendationer om fortsatta studier inom ämnet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)