Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som har stressrelaterade symtom : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Statistik från Försäkringskassan (2016) visar att stressrelaterad sjukskrivning i form av utmattningssyndrom har ökat markant de senaste åren där ökningen är störst bland kvinnor, och dubbelt så vanligt jämfört med män. Det handlar om krav och förväntningar i vardagen, och om svårigheten att hålla balansen mellan dessa. Att arbeta förebyggande för att förhindra sjukskrivning på grund av stress är viktigt och livsstilsmottagning på hälsocentral kan vara en arena för det. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av arbetet på livsstilsmottagning med kvinnor som har stressrelaterade symtom. Metod: Studien är empirisk och utgår från en kvalitativ design med induktiv karaktär. Sex sjuksköterskor deltog i studien där semistrukturerade intervjuer användes. Kvalitativ innehållsanalys har använts vid analys av data. Resultat: Följande kategorier framkom; Sjuksköterskans insatster vid stressymtom, där tydliggörs sjuksköterskans insatser i mötet med kvinnan. Teamsamverkan, där beskrivs befintlig/obefintlig teamsamverkan mellan professioner. Preventivt arbete efterfrågas, där sjuksköterskors erfarenheter av hur ett preventivt arbete med stress skulle kunna utformas. Behov av kompetensutveckling gällande stress, där framkom brist på kompetensutveckling och Utmaningar i arbetet med stressymtom där det framkom sjuksköterskors erfarenheter av svårigheter med att tydliggöra hos kvinnan om stressens påverkan. Slutsats: Sjuksköterskors erfarenhet visar att det idag saknas kompetens på Livsstilsmottagning gällande stresshantering. Resultatet av studien belyser vikten av att involvera sjuksköterskan i arbetet med stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)