Kommunikation- den nya lösningen på miljöproblemen? En analys av om och hur kommunikation som styrmedel kan förändra människors attityder och beteenden till bilism

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

Sammanfattning: Att utsläppen från trafiken måste minska är idag de flesta överens om, frågan är bara på vilket sätt. En lösning är att förändra människors attityder och beteenden till bilism, att få dem att åka mindre bil. Detta kan göras bland annat genom olika styrmedel. I denna uppsats studeras kommunikationens potential som styrmedel. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av befintlig teori samt två fallstudier analysera om och hur kommunikation som styrmedel kan förändra människors attityder och beteenden till bilism sommiljö- och samhällsproblem. Analysen visar bland annat på svårigheten att förändra människors attityder och beteenden. Individen ska uppfatta problemet, intressera sig för ämnet och slutligen bli så starkt påverkad att attityden och beteendet förändras. Genom att satsa på rätt kommunikationsstrategier verkar detta dock inte vara någon omöjlighet. Kommunikation som styrmedel har visats vara en väldigt viktig och nödvändig metod för att kunna ändra människors livsstil. Kommunikation ger människor bland annat kunskap som är en grundläggande faktor för att en människa ska kunna ändra sina attityder och beteenden. Vidare kan kommunikation peka på individuella vinster och få människor att öka sin handlingsbenägenhet. Kommunikation är dock samtidigt en mycket osäker och långsam process och alla problem är heller inte kommunikationsproblem. Att kommunikation ensamt klarar av att få människor att åka mindre bil är aningen optimistiskt då andra faktorer som bland annat de yttre materiella faktorerna har en avgörande roll för om en beteendeförändring blir till eller inte. En idé kan därför vara att komplettera kommunikation med de mer traditionella styrmedlen för en så effektiv attityd- och beteende förändring som möjligt. Det gäller dock att börja i rätt riktning och lägga tyngdpunkten vid rätt styrmedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)