Hållbarhet – en självklarhet eller managementidé? : En jämförande studie av Uppsala kommun och en managementidé

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Managementläran har en lång historia med olika idéer för hur organisationer bäst styrs. Idagens samhälle är hållbarhet en stor trend, alla aktörer måste arbeta för en hållbar utvecklingoch ett resultat av detta är intresset som uppkommit för hur företag kan använda sig avhållbarhet som managementidé. Som en del av samhället måste även landets kommuner tahänsyn till trenden och det är vanligt att offentlig sektor kopierar managementidéer frånprivata sektorn. Med hjälp av en kvalitativ studie var syftet att jämföra managementmodellenutformad av Galpin et al. med delar av Uppsala kommun för att se om modellen, utformad förprivat sektor, har relevans för offentlig sektor. Datainsamlingen har genomförts medinläsning, intervjuer och observationer på två förvaltningar inom Uppsala kommun.Undersökningen visar att Galpinmodellens faktorer går att identifiera på delar av Uppsalakommun men att det finns vissa skillnader mellan modellen och Uppsala kommun. Slutsatsenär att Galpinmodellen verkar ha relevans även för offentlig sektor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)