IFRS 3 Rörelseförvärv

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: John-niclas Agerberg; Helene Pettersson; Camilla Unger; [2007-09-14]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Sverige har som ett steg i harmoniseringen inom EU antagit internationella redovisningsstandarder vilka publiceras av IASB som är en oberoende stiftelse med säte i Storbritannien. De nya reglerna kring rörelseförvärv och dess redovisning får konsekvenser för alla börsnoterade koncerner inom Sverige. Undersökningar som gjorts skapar funderingar om vilka faktorer som påverkar hur ett företag identifierar immateriella tillgångar och hur de värderas i förhållande till köpeskillingen.Syfte:Syftet med undersökningen är att studera om det finns möjlighet för de utvalda företagen att tolka reglerna mer fritt och om detta i sin tur påverkar företagens redovisningsval. Vidare önskar uppsatsförfattarna undersöka hur företagen har skaffat sig kunskaper och anpassat sig till regelverket IFRS 3 samt urskilja vilka faktorer som eventuellt påverkar storleken på andelen redovisad goodwill.Avgränsningar:Avgränsningar har gjorts till fyra svenska företag inom läkemedelsbranschen som under 2005 gjort rörelseförvärv. Uppsatsförfattarna har inte haft för avsikt att beröra minoritetsintressen och omvända förvärv. Vidare kommer inte uppsatsen att beakta andra internationella regelverk såsom FASB.Metod:Uppsatsförfattarna har intervjuat fyra företag inom läkemedelsbranschen och granskat deras årsredovisningar. Ytterligare data har inhämtats från en redovisningsexpert på området.Resultat och slutsatser:Uppsatsförfattarna har kommit fram till att det finns vissa svårigheter att sätta verkligt värde på en immateriell tillgång och detta kan vara en möjlig förklaring till varför olika värden sätts på immateriella tillgångar och goodwillposten.Förslag till fortsattforskning:Det skulle vara av intresse att se hur företagen närmat sig regelverket och om tolkningsfriheten kvarstår om ett antal år. Då uppsatsförfattarna tror att den ska ha minskat vore det av intresse att se om det blir så.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)